Algemene Voorwaarden

Kersch Bakker Voss Advocaten LLP

1. Kersch Bakker Voss Advocaten LLP is een samenwerkingsverband van advocaten. Iedere advocaat, oefent de praktijk onafhankelijk en zelfstandig uit en is uitsluitend aansprakelijk voor die eigen praktijkuitoefening.

2. De bedingen en bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van de advocaten verbonden aan Kersch Bakker Voss Advocaten LLP maar ook voor alle personen die werkzaam zijn voor Kersch Bakker Voss Advocaten LLP en/of voor een of meer advocaten verbonden aan Kersch Bakker Voss Advocaten LLP zijn ingeschakeld voor en/of betrokken zijn bij de uitvoering van een opdracht, en alle personen voor wier handelen, nalaten of onachtzaamheid een advocaat verbonden aan Kersch Bakker Voss Advocaten LLP aansprakelijk zou kunnen zijn.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht tussen een opdrachtgever en de desbetreffende advocaat verbonden aan Kersch Bakker Voss Advocaten LLP (aanvullende en vervolgopdrachten daaronder begrepen) alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door de desbetreffende advocaat is aanvaard. Elke overeenkomst van opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gesloten met de advocaat aan wie de opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt. De advocaat die een opdracht van een opdrachtgever heeft aanvaard zal, tenzij anders overeengekomen, de opdracht persoonlijk uitvoeren behoudens waarneming in geval van afwezigheid in verband met ziekte, vakantie of langdurige afwezigheid om een andere reden, en onverminderd het recht van de advocaat om derden in te schakelen voor de uitvoering van een opdracht. De werking van artikel 7:404 BW en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW worden volledig uitgesloten.

5. Voor de uitvoering van een overeenkomst van opdracht is de opdrachtgever verschuldigd het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen. Het honorarium voor de verrichte/te verrichten werkzaamheden zal telkens in overleg tussen de opdrachtgever en de desbetreffende advocaat die de opdracht aanvaardt worden overeengekomen De desbetreffende advocaat van is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende declaratie.

6. De werkzaamheden worden tenzij anders wordt overeengekomen maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden verzonden declaraties te voldoen binnen 14 dagen na declaratiedatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de declaratie vermeld. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is dan een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. De kosten verbonden aan de invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Alvorens incassokosten in rekening worden gebracht zal aan de opdrachtgever een aanmaning worden verstuurd waarin de opdrachtgever een termijn van 14 dagen na de dag van de aanmaning wordt gegeven om de vordering alsnog te voldoen.

7. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft de advocaat het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen. De advocaat is gerechtigd het door opdrachtgever betaalde voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken.

8. Uitvoering van een aanvaarde opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de betreffende opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan of verband houdende met de opdracht en/of de inhoud van de voor de uitvoering van de opdracht of in verband daarmede verrichte werkzaamheden en activiteiten.

9. Indien een opdrachtgever een derde laat kennisnemen van de inhoud van de ten behoeve van hem door de advocaat verrichte werkzaamheden of activiteiten, dient de opdrachtgever de derde op deze Algemene Voorwaarden te wijzen en ervoor te zorgen dat deze Algemene Voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.

10. De opdrachtgever vrijwaart de advocaat tegen vorderingen van derden die zijn gebaseerd op of verband houden met schade die is geleden of beweerdelijk zou zijn geleden door of in verband met werkzaamheden of activiteiten van de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever verricht, danwel een door de advocaat gedane melding in het kader van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties.

11. Indien de uitvoering van een opdracht door de advocaat, nalaten en onachtzaamheid mede onder uitvoering begrepen, mocht leiden tot aansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid met steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van de desbetreffende advocaat die de opdracht heeft aanvaard wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de betreffende partner komt. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor de advocaat die ten onrechte of zonder geldige reden een opdracht of de verdere uitvoering van een opdracht geheel of ten dele heeft geweigerd dan wel de uitvoering van een opdracht heeft onderbroken, opgeschort of beëindigd of doen onderbreken, opschorten of beëindigen en dit mocht leiden tot aansprakelijkheid voor schade die daaruit voortvloeit.

12. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het vorige artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door de desbetreffende advocaat in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR 50.000.

13. Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen mochten gelden, wordt het dossier gedurende ten minste vijf jaar bewaard na het afsluiten van de zaak, waarna het dossier zonder nadere aankondiging kan worden vernietigd.

14. De rechtsverhouding tussen de advocaat en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen zullen, ter keuze van de eisende partij, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien de advocaat als eisende partij optreedt, is de eisende partij, in afwijking van het hiervoor gestelde, bevoegd het geschil aanhangig te maken bij een, gelet op de nationaliteit en/of woon-/vestigingsplaats en/of enige andere omstandigheid met betrekking tot de wederpartij of de aard van het geschil, bevoegde rechter elders in Nederland en/of in het buitenland.